Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензіяНадання коштів у позику, в тому числі і на умовах споживчого та фінансового кредиту
Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про видачу ліцензіїЛіцензія видана у бездокументарній формі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.05.2017 № 1572
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії11.05.2017 № 1572
Дата початку дії (за наявності) ліцензії11.05.2017
Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії)
Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія)Чинна
Дата анулювання ліцензії
Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі
Дата призупинення або анулювання дозволу

Порядок та умови надання надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у редакції від 01.12.2017

Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у редакції від 01.12.2017 (додаток № 1 до Правил)

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у редакції від 26.04.2021

Примірний кредитний договір у редакції від 26.04.2021 (додаток № 1 до Правил)

Примірний кредитний договір у редакції від 26.04.2021 (додаток № 2 до Правил)

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Тип кредиту – фінансовий кредит (далі – Кредит, у тому числі Позика).

Сума кредиту: до 25000,00 гривень.

Тип процентної ставки – фіксована диференційована.

Строк користування кредитом: до 96 днів.

За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству від суми кредиту до 3,5 % (процентів) на добу або до 16867,49% (процентів) річних відповідно до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Національним банком України. Орієнтовна реальна річна процентна ставка залежить виходячи з обраних Споживачем умов кредитування.

За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству від суми кредиту в розрахунку 2% (процентів) на добу або 85 794,57% (процентів) річних відповідно до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Національним банком України.

Комісії та інші платежі відсутні.

Клієнт може отримати фінансову послугу надання коштів у кредит шляхом надання готівкових коштів у відокремлених підрозділах Товариства, без цільового призначення, без забезпечення, за фіксованою процентною ставкою, яка не може бути збільшена без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Сума Кредиту, строк та інші умови закріплюються Кредитним договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Внесення змін та доповнень до Кредитного договору оформлюється шляхом укладання Сторонами Додаткових угод до Кредитного договору.

Всі зміни, доповнення та додатки до Кредитного договору, підписані обома Сторонами, є його складовою і невід’ємною частиною.

Клієнт — фізична особа, має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Кредитного договору Клієнт повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення строку.

Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Кредитного договору Клієнт зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Кредитного договору.

Дострокове розірвання Кредитного договору, зміна його умов допускаються в порядку та на умовах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

Клієнт має право достроково повернути повністю, або частково суму Кредиту, сплативши при цьому проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного залишку суми Кредиту та фактичного строку користування Кредитом, письмово повідомивши про це Кредитодавця.

У такому випадку Кредитодавцем проводиться відповідне коригування кредитних зобов’язань Позичальника. Надання коштів у позику Товариством не передбачає надання інших додаткових фінансових послуг Клієнтам.

Законодавством України не передбачено наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, які застосовуються до фінансових послуг, що надаються Товариством.

Товариство не пропонує Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство не використовує посередницькі послуги.

Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.